Kategoriarkiv: Nyheter

Graderingstider lördag 9 juni

kl. 10.00 Knattar+Mon till gult och orange, pris 120:- (knattar) 200:- (Mon)
kl. 11.00 Mon till grönt, blått och brunt, pris 200:-
kl. 15.00 Vuxna till gult, orange och grönt, Pris 300:-
kl. 16.30 Vuxna till blått och brunt, Pris 300:-

Alla som graderar för första gången ska ta med 2st ”passfoto” (skall sedan sättas i budopasset).
Övriga tar med sitt budopass.

Angivna tider är starttider. Kom i god tid före graderingsstart för att hinna med betalning och uppvärmning.
Efter graderingen bjuds det på fika.

På kvällen är det graderingsmiddag för vuxengrupperna. Anmälan finns i dojon.

Lycka till!

Kallelse till årsmöte 28 februari 2017

Kallelse till årsmöte 28 februari 2017

Plats; dojon på Tennisvägen

Tid; 18.00

Nedan beskrivna handlingar kommer att finnas hos ordförande
Pontus Söderström senast en vecka innan årsmötet.

15 § Tidpunkt, kallelse

”Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.”

”Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.”

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

”Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.”

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

”Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 14 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.”

VÄLKOMNA